Mazurski Klaster Turystyczny został powołany w dniu 18.12.2012 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Mazurskiego Klastra Turystycznego: www.klaster.mazury.pl

Klaster to grupa podmiotów skupiona wokół wspólnych idei i celów, dających podstawy do długotrwałej współpracy, opartej na rozwiniętym kapitale społecznym i generującej nową wartość dodaną.

K
laster to grupa podmiotów skupiona wokół wspólnych idei i celów, dających podstawy do długotrwałej współpracy, opartej na rozwiniętym kapitale społecznym i generującej nową wartość dodaną.

K
oordynatorem Mazurskiego Klastra Turystycznego jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”. Klaster składa się z grup projektowych działających w konkretnym obszarze turystyki. Członkiem grupy może być wyłącznie członek Lokalnej Organizacji Turystycznej „ziemia Mrągowska”.

Jaka jest różnica między MKT a LOT?
LOT 
zajmuje podstawową działalnością promocyjną, czyli promocją regionu i członków w Internecie, publikacją materiałów promocyjnych, udziałem w targach turystycznych itd. Ze względu jednak na ograniczenia kadrowe i finansowe LOT nie jest w stanie realizować wszystkich celów, zwłaszcza wymagających większego zaangażowania. LOT pod względem liczby członków jest jedna z największych tego typu organizacji w kraju (ponad 100). Ze względu na różnorodny charakter działalności członków, nie wszystkie działania organizacji mogą liczyć na aprobatę wszystkich. Ze względu na te uwagi, podjęto decyzję że…

MKT, działający w ramach LOTu, zajmuje się specjalistycznymi działaniami, wymagającymi większego zaangażowania finansowego i kadrowego. Tworzone są Grupy robocze („wyspecjalizowane sekcje”, których członkowie zainteresowani są realizacją (a więc także finansowaniem) konkretnych przedsięwzięć np. promocją na rynku rosyjskim, pozyskiwaniem dla regionu konferencji itd. Taki styl pracy angażuje podmioty, ponieważ członkowie grupy muszą się systematycznie spotykać, wymieniać pomysłami, szukać sojuszników. Bardzo ważne są zasady uczciwości biznesowej, wzajemne zaufanie oraz wolność decyzji w ramach grupy.

Praca w grupach projektowych
G
rupa musi liczyć co najmniej 3 członków. Na czele stoi lider, która zarządza pracą grupy. Grupa działa autonomicznie, członkowie sami podejmują decyzje, także odnośnie warunków przynależności do grupy.

A
ktualna lista Grup Projektowych:

  1. Grupa ukierunkowana na pozyskanie turysty rosyjskiego – lider: Robert Wróbel, mail: kierownik@it.mragowo.pl.
    Oficjalna strona grupy: www.mazuria.ru
  2. Grupa „Convention Bureau” – lider: Robert Wróbel, mail: kierownik@it.mragowo.pl
    Oficjalna strona grupy: www.konferencjemazury.com
  3. Grupa usługi okołoturystyczne – lider: Magdalena Markiewicz, mail: ogrody@arsson.pl
    Oficjalna strona grupy na stronie www.klaster.mazury.pl
  4. Grupa Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Mazur – lider Zofia Wojciechowska, mail: programpomost@gmail.com Oficjalna strona grupy na stronie www.klaster.mazury.pl

Zapoznaj się:
Regulamin Klastra

Wszelkie pytania odnośnie Mazurskiego Klastra Turystycznego prosimy kierować do liderów grup lub Koordynatowa Klastra (
kierownik@it.mragowo.pl).