Statut


STATUT LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ ZIEMIA MRĄGOWSKA

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne
§ 1
Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi:Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” zwana dalej LOT.

§ 2
LOT działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999r. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118) oraz niniejszego statutu.

§ 3
LOT jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4
1. Terenem działania LOT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz LOT jest miasto Mrągowo.
3. LOT może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
LOT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 6
1. LOT opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
2. Członkowie władz LOT (lub inne upoważnione przez Prezesa osoby) mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych na załatwienie spraw organizacyjnych, w tym kosztów podróży i diet.
3. LOT prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 7
1. LOT może używać pieczęci, sztandaru i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków.
2. Do wykonywania zadań tworzy się Biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej, zwane dalej „Biurem”.
 
ROZDZIAŁ 2
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8

Celem Stowarzyszenia LOT jest:

1. Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu.
2. Budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
3. Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację regionalnej/ponadlokalnej polityki promocji i rozwoju turystyki. Prowadzenie działalności wspierającej ten rozwój jako wynik współdziałania wszystkich zainteresowanych stron.
4. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym.
5. Rozwój oferty turystycznej i sportowej
6. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
7. Tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych i branży turystycznej z organami administracji publicznej oraz z Warmińsko – Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i Polską Organizacją Turystyczną, a także z innymi stronami mającymi wpływ na rozwój turystyki.
8. Popularyzowanie i rozwijanie turystyki, w tym turystyki biznesowej.
9. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego regionu.
10. Zwiększanie inwestycji w zakresie turystyki.
11.Wspieranie działań na rzecz upowszechniania tradycji narodowej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 9
Stowarzyszenie LOT realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocję powiatu, tworzących go gmin a także całego regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.
2. Koordynację działań na rzecz rozwoju turystyki i sportu.
3. Stworzenie kompleksowego, włączonego w system krajowy systemu informacji turystycznej.
4. Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu, powiatu i tworzących go gmin w kraju i za granicą.
5. Inicjowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.
6. Tworzenie, rozwój i promocję produktów turystycznych wokół atrakcji turystycznych.
7. Badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej.
8. Organizowanie szkoleń osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do podnoszenia poziomu obsługi turystów.
9. Tworzenie wspólnej strategii i długofalowego programu rozwoju.
10. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych LOT.
11. Publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizowanie wystaw, zjazdów, imprez, spotkań, szkoleń o charakterze profesjonalnym jak i kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym a także promocyjnym.
12. Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie o organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki.
13.Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami LOT Ziemia Mrągowska
14.Współpraca z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów stowarzyszenia.
15.Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
16.Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
17.Pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej.

§ 10
1.LOT Ziemia Mrągowska realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą.
2.LOT może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. LOT może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
4. LOT może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
5. LOT może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji celów statutowych. Dochód z działalności nie może być przeznaczony do podziału między członków LOT.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami LOT  Ziemia Mrągowska przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego.
7. Wobec nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej prowadzi się wyodrębnioną rachunkowość tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
8. Przedmiotem nieodpłatnej  działalności pożytku publicznego  LOT Ziemia Mrągowska jest:

a)  58.19.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
b)  58.11.Z WYDAWANIE KSIĄŻĘK
c)  79.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
d)  79.90.A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
e)  93.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
f)  93.2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
g)  82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW , WYSTAW I KONGRESÓW

9. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
a)   WYDAWANIE KSIĄŻĘK
b)   WYDAWANIE GAZET
c)   WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
d)   SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
e)  SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH. GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
f)   DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY
g)   DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY
h)   DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH
i)    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA
j)    DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
k)   PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI
l)    BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
m)   REKLAMA
n)   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
o)   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
p)   NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
q) DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
r)   POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
s)   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
t)   DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
u)   DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
v)   DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA

10. LOT może prowadzić działalność pożytku publicznego w strefie następujących zadań publicznych;

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
f) turystyki i krajoznawstwa;
g) promocji i organizacji wolontariatu;

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 11

Członkostwo w LOT jest dobrowolne

§ 12
Członkowie LOT dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym LOT mogą być:
a) związki i stowarzyszenia gmin wykonujące zadania w zakresie turystyki
b) izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z turystyką
c) samorządy powiatowe
d) samorządy gminne
e) osoby fizyczne (obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania) oraz osoby prawne deklarujące współpracę na rzecz rozwoju turystyki
f) inne osoby prawne i osoby fizyczne
2. Decyzję o przyjęciu do LOT, po złożeniu pisemnej deklaracji i zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przestrzeganiu Statutu LOT podejmuje Zarząd w formie uchwały.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu i opłacenia składki. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego.
4. Uchwałę odmawiającą przyjęcia w poczet członków doręcza się zainteresowanemu na piśmie. Od tej uchwały przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia, odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków i podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność LOT, uznaje jego Statut, deklaruje wsparcie finansowe na jego rzecz i zostanie przyjęta przez Zarząd, w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla LOT. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 15
1. Członek zwyczajny LOT ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz LOT
b) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności LOT
c) brania udziału w pracach i inicjatywach LOT
d) wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i sprawozdań Zarządu z działalności LOT
e) korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa LOT
f) używania odznaki LOT
2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonym w ust. 1 lit. a).

§ 16
1. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych LOT należy:
a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych
c) godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię
d) regularne opłacanie składek członkowskich
e) upowszechnianie problematyki turystycznej
f) swoją postawą i działaniami przyczynianie się do rozwoju i znaczenia Organizacji.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same obowiązki określone w ust. 1 jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust. 1 lit. b) i d).

§17
1. Członkowie zwyczajni i wspierający mogą uczestniczyć w pracach LOT poprzez swoich przedstawicieli.
2. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 2 może być wymieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.

§ 18
1. Członkostwo zwyczajne w LOT ustaje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z LOT poprzez złożenie pisemnej rezygnacji
b) wykluczenia z LOT
c) skreślenia z listy członków LOT
d) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej, lub utraty zdolności do czynności prawnych
e) rozwiązania LOT lub osoby prawnej będącej członkiem LOT
2. Wykluczenie z LOT członków następuje na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz LOT
3. Zarząd LOT, w drodze uchwały może skreślić członka z listy członków w przypadku nie opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku, mimo pisemnego lub e-mailowego upomnienia.
4. Zarząd LOT skreśla z listy członków w przypadku, gdy członek dopuścił się przestępstwa, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

§ 19
Członkostwo honorowe i wspierające ustaje w przypadku:
1. Zrzeczenia się członkostwa
2. Wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę LOT
3. Śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego osoby prawnej
4. Rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem LOT.

§ 20
Wykluczonym i skreślonym z listy członków LOT przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu za pośrednictwem Zarządu LOT. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia
§ 21

1. Władzami LOT są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 22
1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały władz LOT zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy członków zwyczajnych ich składu z zastrzeżeniem § 29, pkt 1, § 43 i § 44.
4.Obrady organów LOT są protokołowane, a do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał.
5. W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji mogą one uzupełnić swój skład z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyboru. Decyzje te podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania.

§ 23
Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) odwołania przez Walne Zebranie
b) złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji
c) utraty członkostwa w LOT
d) choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy i uniemożliwiającej pracę w LOT
Walne Zebranie Członków

§ 24
1. Najwyższą władzą LOT jest Walne Zebranie Członków, które jest organem stanowiącym.
2. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków prowadzi Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
4. Do czasu wyboru Prezesa i Wiceprezesów pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem przedstawiciel Walnego Zebrania Członków.

§ 25
1. Na Walnym Zebraniu członków uczestniczą osobiście lub przez ustanowionego na piśmie przedstawiciela osoby fizyczne będące członkiem zwyczajnym, upoważnieni przez właściwe organy przedstawiciele członków zwyczajnych będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
2. Przedstawicielom, upoważnionym przez członków zwyczajnych, będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, przysługuje prawo głosu w proporcji 1 członek = 1 głos.
3. Prawo udziału w głosowaniach służy wyłącznie członkom zwyczajnym.

§ 26
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków LOT należy:
a) uchwalenie zmian Statutu LOT z zastrzeżeniem § 29
b) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) uchwalanie wysokości składek członkowskich
d) uchwalanie planów działania LOT i planów finansowych oraz budżetu
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
f) rozpatrywanie skarg członków LOT na działalność Zarządu
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i stowarzyszeń
h) nadawanie godności członka honorowego LOT
i) podejmowanie uchwał sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
j) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach ustalonej kwoty
k) rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem związanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku członkostwa
l) podejmowanie uchwal w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
m) uchwalenie regulaminów władz LOT i Komisji Rewizyjnej oraz doraźnych i problemowych zespołów w razie ich powołania
n) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu LOT i przeznaczeniu jego majątku z zastrzeżeniem § 44
o) ustalanie wzorów pieczęci i odznak i uchwalanie regulaminów ich nadawania i używania
p) ustalenie zasad zwrotu wydatków członkom organów LOT
q) podejmowanie uchwał w innych sprawach, przewidzianych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków
r) ustalenie liczby członków Zarządu
s) rozpatrywanie odwołań członków LOT
t) powołanie Biura LOT
u) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych niniejszym Statutem lub stosownym regulaminem do kompetencji innego organu LOT

§ 27
1. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku za powiadomieniem członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są jawne chyba, że wyłączenie jawności przewiduje niniejszy Statut lub regulamin obrad, a także, gdy przewidują to przepisy szczególne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

§ 28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej;
b) co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i umieszczonymi w porządku obrad, a sposób i tryb jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania. Zmiana porządku obrad wymaga zgody wyrażonej bezwzględną większością głosów.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku w tej sprawie.

§ 29
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie. Przy drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później, wspomniane wcześniej quorum nie obowiązuje. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
2. Na żądanie przynajmniej 1/10 obecnych członków, Przewodniczący zarządza tajność głosowania w dowolnej sprawie.
3. O terminach i miejscu porządku posiedzenia Walnego
Zebrania Członków – Zarząd zawiadamia co najmniej 14
dni przed odbyciem zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 30

1. Zarząd jest najwyższą władzą LOT w okresie między obradami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd jest organem wykonawczym LOT, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 31
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia powołuje się od 5 do 11 członków zwyczajnych w tym:
a) Prezesa;
b) Dwóch wiceprezesów;
c) Skarbnika,
d) Sekretarza,
e) Do 6 członków.
2. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu odbywa się imiennie w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
3. Decyzje zarządu są ważne przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków.
4. Decyzje zarządu zapadają w formie uchwał, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
5. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez okres 6-ciu miesięcy-mandat wygasa.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu z przyczyn określonych w pkt 5 zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na walnym Zebraniu członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu.
7. Członkom wybranym do władz Lot nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał a organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik oraz pozostali Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje społecznie bez wynagrodzenia chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 33
1. LOT na zewnątrz jest reprezentowany przez Prezesa i Wiceprezesa.
2. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych LOT składają Prezes i jeden Członek Zarządu.

§ 34
1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
b) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami podmiotów turystycznych, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej
c) składanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu Walnemu Zebraniu Członków
d) zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie wniosków na te posiedzenia
e) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków
f) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków
g) przyjmowanie w poczet członków stowarzyszenia kandydatów spełniających warunki statutowe
h) nadawanie odznak na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków
i) podejmowanie uchwał o wykluczeniu z LOT oraz skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami niniejszego statutu
j) zatrudnianie i zwalnianie pracowników LOT
k) organizowanie kursów oraz szkoleń
l) przygotowywanie projektu budżetu oraz wykonywanie budżetu
m) powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów LOT

Komisja Rewizyjna
§35

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego, Sekretarza i Członka, powoływanych do kontrolowania całokształtu działalności LOT, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
3. W razie wystąpienia członka komisji rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z LOT lub niemożności pełnienia funkcji przez okres 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, wg kolejności uzyskanych głosów.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny jej członek ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
6.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności LOT, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości wydatków i płacenia składek przez członków LOT
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności
d) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
e) występowanie do zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków
 
ROZDZIAŁ 5
Majątek i gospodarka finansowa
§ 37

1. LOT przysługuje prawo posiadania majątku nieruchomego, ruchomego oraz funduszy.
2. Majątek LOT powstaje z:
a) składek członków;
b) dotacji i darowizn;
c) spadków i zapisów;
d) dochodów z własnej działalności;
e) dochodów z majątku LOT;
f) ze zbiórek publicznych oraz imprez publicznych;
g) dofinansowania na działalność statutową.
3. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Członków.
4. Funduszami i majątkiem LOT zarządza Zarząd.
5. Fundusze gromadzone są na koncie bankowym LOT.
6. Skarbnik lub Dyrektor Biura LOT może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 38
1. LOT może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:
a) wydawanie książek
b) wydawanie gazet
c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
d) sprzedaż detaliczną książek, gazet i art. piśmiennych
e) sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
f) działalność biur podróży
g) działalność agencji podróży
h) działalność biur turystycznych
i) pozostała działalność turystyczną
j) działalność związaną z bazami danych
k) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi
l) badanie rynku i opinii publicznej
m) reklama
n) działalność związana organizacją targów i wystaw
o) pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną
p) nauka języków obcych
q) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowaną
r) pozostałą działalność związaną ze sportem
s) pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
t) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
u) działalność poligraficzną i działalność wydawniczą pozostałą
2. Dochód z działalności gospodarczej LOT służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 39
1. Gospodarka LOT jest prowadzona w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd LOT sporządza roczny projekt budżetu obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym.
3. Na życzenie Członka LOT projekt budżetu powinien być udostępniony na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie Członków uchwala budżet najpóźniej do końca marca roku obrachunkowego.
5. Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach LOT w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 40
1.Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ 6
Biuro LOT
§ 41

1. Biuro LOT powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
2. Biurem kieruje Dyrektor, zatrudniony przez Zarząd LOT.
3. Dyrektorem Biura powinien być członek LOT.
4. Biuro LOT powoływane jest w celu realizacji zadań LOT.
5. W zakresie działania Biura jest współpraca z podobnymi stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami krajowymi i zagranicznymi.
6. Pracownikami Biura mogą być osoby będące bądź nie będące członkami LOT.

§ 42
Regulamin pracy i zasad działania Biura opracowuje Zarząd LOT.

§ 43
Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu LOT w granicach zwykłego zarządu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 44

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia lub większością 2/3 głosów obecnych zwyczajnych członków Organizacji w drugim terminie Zebrania.

§ 45
Rozwiązanie LOT wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia lub większością ¾ głosów obecnych zwyczajnych członków LOT w drugim terminie Zebrania.

§ 46
Uchwała o rozwiązaniu LOT określa sposób i tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek LOT.

§ 47
Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji LOT w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pobierz plik: Statut Stowarzyszenia LOT Ziemia Mragowska

 

facebook
pinterest