Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach organizuje konkurs plastyczny pt. "Życie w lesie" z okazji ogłoszenia przez ONZ Rok 2011 "Międzynarodowym Rokiem Lasów".

I. CELE KONKURSU:

• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

• skierowanie uwagi dzieci, na ciekawe wydarzenia

II. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do:

• uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

• warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką

• format A4

• każdy z uczestników składa tylko 1 pracę

• każda praca powinna na odwrocie zawierać: imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły

• prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane

• osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej;
www.gminasorkwity.pl i czasopiśmie organizatora)

• prace zostaną zaprezentowane na wystawie po konkursowej

IV. TERMINARZ NADSYŁANIA PRAC:


• prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 11 marca 2011 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach, ul. Szkolna 18, 11-731 Sorkwity

V. OCENA PRAC I NAGRODY:

• prace oceniane będą w kategorii: klas I - III szkoły podstawowej

• prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora

• organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów

• wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej:
www.gminasorkwity.pl