REGULAMIN KONKURSU NA PALMY i PISANKI WIELKANOCNE


Cel konkursu- kultywowanie tradycji ludowych, pobudzanie inwencji twórczej, przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu.

Przedmiot konkursu– pisanki dowolnego regionu wykonane na jajach kurzych ( wydmuszkachlub jajach gotowanych ) dowolną techniką – Palmy dowolnego regionu wykonane z tworzyw naturalnych ( zboża, trawy, zioła itp.).

Organizator konkursu
– GMINNY OŚRODEK KULTURY W SORKWITACH

Uczestnictwo w konkursie
– uczestnikiem może być każda osoba (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe ) mieszkające na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć:

a/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką, lub

b/ 1 palmę wielkanocną, lub

c/ 3 pisanki wykonane dowolną techniką i 1 palmę.

Komisja konkursowa– Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa w dniu 03 kwietnia 2012r.

Kryteria oceny– przy ocenie pisanek i palm wielkanocnych brane będą pod uwagę: wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład twórczy w prezentowaną pracę.

Nagrody– przewiduje się przyznanie nagród głównych i wyróżnień za pisanki i palmy w poszczególnych kategoriach. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Składanie prac- wykonane prace zaopatrzone w metryczki z imieniem i nazwiskiem, wiekiem oraz adresem (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły) należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach (budynek Biblioteki) do dnia 23.03. 2012. w godz. od 8ºº do 18ºº, o wynikach poinformujemy listownie.

Podsumowanie konkursu– o wynikach powiadomimy telefonicznie

Odbiór prac nadesłanych na konkurs po świętach wielkanocnych.

Nie odebrane prace przechodzą na własność organizatora.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE


Gminny Ośrodek Kultury
w Sorkwitach
ul. Szkolna 18
11-731 Sorkwity
tel. 89 742 81 25
tel/fax 89 742 80 40
www.gminasorkwity.pl
e-mail:
gok.sorkwity@wp.pl