Od kilku tygodni trwały działania zmierzające do utworzenia w Mrągowie Mazurskiego Klastra Turystycznego. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” popierając ideę, włączyła się aktywnie w prace organizacyjne.

Co to jest klaster?

Jest to grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności (współpraca), często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie zasobów (m.in. fundusze) i doświadczenia pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

Jaka jest różnica pomiędzy klastrem a Lokalną Organizacją Turystyczną?
Od kilku lat istnienia Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Mrągowska oraz Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej wzbogacane są działania promocyjne o nowe narzędzie i możliwości. LOT jak i MCIT posiadają ograniczone fundusze oraz zasoby kadrowe, by realizować większe cele. Dlatego też zdecydowałem się aktywnie wesprzeć tworzony klaster, gdyż daje on szansę bardziej aktywnego włączenia branży turystycznej do naszych działań, zarówno na etapie planowania, realizacji, oraz finansowania przedsięwzięć promocyjnych. Jest to także wyciagnięcie ręki do gestorów, którzy dzięki klastrowi uzyskają możliwości dofinansowania swoich działań wnioskując o dotacje unijne – stwierdza Robert Wróbel (prezes LOT Ziemia Mrągowska oraz kierownik MCIT).

LOT to stowarzyszenie, które realizuje cele wszystkich członków. Składka przeznaczana jest na realizację celów wszystkich członków. Może to być niesatysfakcjonujące dla części, ponieważ może się zdarzyć, że przy ograniczonych funduszach LOT nie będzie w stanie spełnić oczekiwać wszystkich jednocześnie. Koordynatorem klastra (biurem obsługi) będzie LOT „Ziemia Mrągowska”.

LOT nie będzie jednak zajmował się bezpośrednio tematami podejmowanymi przez Mazurski Klaster Turystyczny!

W klastrze tworzone są Grupy robocze, które zainteresowane są konkretnym przedsięwzięciem. Celem klastra jest dialog partnerów w Grupach.

Korzyści z zawiązania klastra?
• Możliwość wymiany informacji np. nt. rynku rosyjskiego,
• Niższe koszty działalności (promocja) m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra,
• Promocja klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży,
• W przyszłym finansowaniu unijnym nacisk położony zostanie na finansowanie przedsięwzięć klastrowych. Większe możliwości dotacji będą miały podmioty zgrupowane w klastrze.

Pierwsze spotkanie członków Klastra, podczas którego przyjęty został Regulamin oraz wybrana została Rada Klastra odbyło się 7.01.2013 w mrągowskim Gościńcu Molo nad jeziorem Czos.

Do Rady Klastra zostali wybrani:

1.    Magdalena Markiewicz
2.    Robert Wróbel
3.    Krzysztof Kalinowski
4.    Rafał Drężek
5.    Marzena Skwira
6.    Teresa Kazimierczak
7.    Zofia Wojciechowska
8.    Donata Durka – wiceprezes LOT Ziemia Mrągowska
9.    Karol Bielski

Podczas spotkania zawiązane zostały następujące GRUPY ROBOCZE:

 

Grupy robocze zawiązane są pomiędzy członkami klastra. Każdy członek klastra może zawiązać grupę, w której będzie realizował swoje pomysły, angażując sojuszników i określając cele oraz sposoby ich realizacji. Finansowanie działań odbywa się w poszczególnych grupach.

Formuła klastra jest otwarta. W każdym momencie można przystąpić do MKT (podpisując porozumienie z Koordynatorem) oraz poszczególnych grup.

Zapoznaj się:
Regulamin Klastra
Umowa uczestnictwa w MKT

Wszelkie pytania odnośnie Mazurskiego Klastra Turystycznego prosimy kierować do liderów grup lub Koordynatora Klastra (
kierownik@it.mragowo.pl).


Do czasu utworzenia oficjalnej strony internetowej MKT informacje zamieszczane będą na
podstronie klastrowej Koordynatora.