Las to żywy organizm. Dlatego ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. wprowadziła ograniczenia w zakresie korzystania z lasu. Aby las i wszystkie organizmy zamieszkujące go służył nam i przyszłym pokoleniom, każdy powinien uważnie zapoznać się z zakazami, jakie dotyczą zachowania w lesie i zastosować się do nich.

Art. 21. w/w ustawy określa zasady ruchu pojazdów i organizowania imprez w lesie.

1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. 1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych, jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.Przepisy powyższe nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze. Art. 31.w/w ustawy określa zakazy dotyczące zachowania w lesie.

Art. 31.w/w ustawy określa zakazy dotyczące zachowania w lesie.

W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód

2) zaśmiecania

3) rozkopywania gruntu

4) niszczenia grzybów oraz grzybni

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych

8) rozgarniania i zbieranie ściółki

9) wypasu zwierząt gospodarskich

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt

13) puszczania psów luzem

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu