Opłata miejscowa
Opłata miejscowa

KROK PO KROKU

Kto ustanawia opłatę miejscową?

 

Opłatę miejscową regulują przepisy miejscowe. Na obszarze miasta Mrągowa została wprowadzona Uchwałą Nr LVI/9/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.
 
Czym jest opłata miejscowa?
To lokalna opłata pobierana od osób fizycznych przebywających w Mrągowie w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż dobę w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Jaka stawka obowiązuje w Mrągowie?
W 2023 roku wysokość opłaty miejscowej wynosi 2,80 zł dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Co należy zrobić aby pobierać opłatę miejscową?
Nosząc się z zamiarem przyjmowania turystów, należy zaopatrzyć się w kwitariusz do pobierania opłaty miejscowej, który pobrać można w Urzędzie Miejskim w Mrągowie (p. I pok. 56 – KASA). 
√ Nie dotyczy to podmiotów dysponujących wewnętrznym informatycznym systemem umożliwiającym rejestrację i pobór opłaty miejscowej.

Jak rozliczać opłatę miejscową?
Pobrane kwoty opłaty miejscowej należy przekazać do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 
√ Z tytułu pobranych opłat przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. 

Jak dokonać wpłaty?
1. Osobiście: w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pokój nr 56) w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku.
2. Przelewem: na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a, PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617, międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

Dodatkowe informacje na temat opłaty miejscowej można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 16 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 
Opłata miejscowaOpłata miejscowa